• پکتیکا: وازه خواکې ۲ پوستې فتح ۱ټانګ ۱رینجرغنیمت ، جګړه دوام لري

  پکتیکا: وازه خواکې ۲ پوستې فتح ۱ټانګ ۱رینجرغنیمت ، جګړه دوام لري

  سیداباد: په پرونۍ جګړه کې ۲ټانګونه ۲رینجرویجاړ۹ ګوډاګیان مړه اوژوبل شول

  سیداباد: په پرونۍ جګړه کې ۲ټانګونه ۲رینجرویجاړ۹ ګوډاګیان مړه اوژوبل شول

  پیام تسلیت و اعلان بیعت جمع کثیری از مدیران مدارس و علمای کرام و ائمه مساجد ولایت نیمروز .:

  پیام تسلیت و اعلان بیعت جمع کثیری از مدیران مدارس و علمای کرام و ائمه مساجد ولایت نیمروز .:

  جنګي جنایتونه ( اګست)

  جنګي جنایتونه ( اګست)

  کنړ: دنورګل ولسوالۍ په ودانۍ اوپوستو برید۲ټانکونه تخریب ۱۰ګوډاګیان مړه اوژوبل شول

  کنړ: دنورګل ولسوالۍ په ودانۍ اوپوستو برید۲ټانکونه تخریب ۱۰ګوډاګیان مړه اوژوبل شول

  غزني : شلګرکې پوسته فتح۸اربکیان له مجاهدين سره یوځای شول

  غزني : شلګرکې پوسته فتح۸اربکیان له مجاهدين سره یوځای شول

  پکتیکا: وازه خواکې ۲ پوستې فتح ۱ټانګ ۱رینجرغنیمت ، جګړه دوام لريسیداباد: په پرونۍ جګړه کې ۲ټانګونه ۲رینجرویجاړ۹ ګوډاګیان مړه اوژوبل شولپیام تسلیت و اعلان بیعت جمع کثیری از مدیران مدارس و علمای کرام و ائمه مساجد ولایت نیمروز .:جنګي جنایتونه ( اګست)کنړ: دنورګل ولسوالۍ په ودانۍ اوپوستو برید۲ټانکونه تخریب ۱۰ګوډاګیان مړه اوژوبل شولغزني : شلګرکې پوسته فتح۸اربکیان له مجاهدين سره یوځای شول

  دهیواد او نړۍ تازه پیښې  داونۍ تبصره