ابدي ژوندي

د شهید ملا راز محمد خنجري ژوند ته کتنه


د شهید ملا عبدالرحمن آخند ژوند ته کتنه


د شهید مولوي دستګیر صاحب ژوند او کارنامو ته کتنه


د شهید شیخ الحدیث مولوي عبدالسلام صاحب ژوند ته کتنه


دشهید شیخ الحدیث مولوي عبدالحکیم خالد ژوند ته کتنه


د شهید مولوي نور قاسم (حیدري )ژوند او کارنامو ته کتنه