دامریکايي ښکیلاک جنایتونه

شپني عملیات ،ولس ته دنوي حکومت لویه ډالۍ


جنګي جنایتونه (نومبر2014)


جنګي جنایتونه (2014 اکتوبر)


جنګي جنایتونه (سپټمبر2014)