شعراو ادب

مېخونه/نظام


غزل/کوچی


غزل/اواب


صحافت او ادب….!


اوښکي/سيد الهام


غــــزل/حکمت


دعا


دجهاد غږ/مفتون


امتحان دی


د جهاد کور/نسيم


څه وخت و!!!/کوچی


طالبه!/تړون


سلګۍ وکوچيده/نظام


د فتحو دوران


د وينو شفق/نظام کندهاری


د وطن ابادي/عبد الباقي مهاجر


ښه ژوند/الهام


د رڼا نيلی/عرفاني


دا د غیرت ټاټوبی


تاند او حماسي شاعر ملا عبدالله ثاقب په یوه  مرکه کې :