شعراو ادب

سپين کتار د طالبانو


جنتي خیالونه/الهام


ابدي بهار/سادات


دار/حمدي


د ښاغلي تړون شاعرۍ  روان جهاد ته څه ورکړل؟


د بیعت آذان/عرفاني


طالبه ځواني مرګه/هاشمي


د ستورو کمی نشته / نظام کندهاری


د استشهاد ثواب


سرښکته صلیب!


د مينې رازه/نظام


د سرمقالې! لیکلو څلور مرحلې او پنځه ګوني اصول:


کابل ته پرېښتې راغلې وې!


د انتقام انګار ــ نظام کندهاری


دار/عرفاني


سپین انقلاب


يادګار/حلميار


خوب مي لید:


د استقلال سمبول/صديقي


د غزل پیر/عرفاني