دعوت

په ۲۰۱۶کال کي ۶۷۷۳ تنه د اسلامي امارت سره یو ځای شوي


دعوت او ارشاد: په ډسمبر کې ۹۰۹ تنه د کابل ادارې کارکونکي له اسلامي امارت سره یو ځای شوي دي


دعوت او ارشاد: په نومبر کې ۵۸۷ تنه د کابل ادارې کارکونکي د اسلامي امارت سره یو ځای شوي دي


دعوت او ارشاد : په جولای کي ۳۸۱ تنه د کابل ادارې کارکونکي داسلامي امارت سره یو ځای شوي دي


دعوت او ارشاد : په جون کي ۲۳۰ تنه د کابل ادارې کارکونکي داسلامي امارت سره یو ځای شوي دي


دعوت او ارشاد: په مئ کي ۵۲۶ تنه د کابل ادارې کارکونکي د اسلامي امارت سره یو ځای شوي دي


دعوت او ارشاد : په اپریل کي ۴۰۶ تنه د کابل ادارې کارکونکي داسلامي امارت سره یو ځای شوي دي


دعوت او ارشاد : په مارچ کي ۳۴۳ تنه د کابل ادارې کارکونکي داسلامي امارت سره یو ځای شوي دي


دعوت او ارشاد : په فبروري کي ۲۳۸ تنه د کابل ادارې کارکونکي داسلامي امارت سره یو ځای شوي دي


دعوت او ارشاد : په جنوري کي ۵۴۳ تنه د کابل ادارې کارکونکي داسلامي امارت سره یو ځای شوي دي


دعوت او ارشاد : په ډسمبر کي ۴۷۴ تنه د کابل ادارې کارکونکي داسلامي امارت سره یو ځای شوي دي


دعوت او ارشاد : په نومبر کې ۷۵۷ تنه د کابل ادارې کارکونکي له اسلامي امارت سره یو ځای شوي دي


Commemorating the nineteenth anniversary of the historical gathering and selection of Ameer-ul-Momineen on 16th Aries 1375 AH (solar) i.e. 4th April 1996 in Kandahar


به مناسبت 16حمل، نوزدهمین سالگرد تعیین امیر المومنین در نشست تاریخی قندهار


د دجنوب ختیځ ،مشرقي اوشمال شرقي (۲۰)ولایاتوڅخه ددعوت اوارشادمارچ دمیاشتي تفصیلي راپور


دجنوب لویدیځ ،مرکزي ،اولویدیځ (۱۴)ولایاتوڅخه ددعوت اوارشادمارچ دمیاشتي تفصیلي راپور


دجنوب ختیځ ،مشرقي اوشمال شرقي (۲۰)ولایاتوڅخه ددعوت اوارشادفبروري دمیاشتي تفصیلي راپور


دجنوب لویدیځ ،مرکزي ،اولویدیځ (۱۴)ولایاتوڅخه ددعوت اوارشاددفبروري دمیاشتي تفصیلي راپور