2016 دفتحو او بریاوو کال

په ټول هیواد کې ۴۱ ولسوالۍ بشپړې د مجاهدینو په لاس کې دي


د ۲۰۱۶م کال د ملکي تلفاتو راپور (انځوریز)


(۲۰۱۶) کال،بشري حقونه او جنګي جنایتونه


په ۲۰۱۶ م کال کې د میډیا ډګر څنګه و؟


په تیر کال کې د هیواد په  سطحه سلګونه ګوډاګي قومندانان وژل شوي دي


طالبان،2016م کال— ننګوني او بریاوي …!!


افغانستان په تېر کال کې، یو ځغلنده نظر


افغانستان په (2016) میلادي کال کي


دستاوردهای جهادی سمت شمال در ۲۰۱۶ میلادی      


په ۲۰۱۶ کال کي د هیواد ټولنيز او اقتصادي وضعیت


په تیر ۲۰۱۶م کال کې د دښمن تلفات  (ارقام خبرې کوي)