• پکتیکا: وازه خواکې یومهم مرکزفتح ۲۴ګوډاګیان مړه اوژوبل مهمات غنیمت شول

  پکتیکا: وازه خواکې یومهم مرکزفتح ۲۴ګوډاګیان مړه اوژوبل مهمات غنیمت شول

  هلمند: ګرمسیرکې دنفوذي مجاهدینوپه مټ قومندان او۷ ګوډاګیان قتل ۳موټراوزیات مهمات غنیمت شول

  هلمند: ګرمسیرکې دنفوذي مجاهدینوپه مټ قومندان او۷ ګوډاګیان قتل ۳موټراوزیات مهمات غنیمت شول

  غزني : خواجه عمري ولسوالۍ په ودانۍ برېد،۷پوليسوته مرګ ژوبله اوښتي

  غزني : خواجه عمري ولسوالۍ په ودانۍ برېد،۷پوليسوته مرګ ژوبله اوښتي

  کندز : قلعه زال کې دښمن له ماتي سره مخ۶تنه ګوډاګيان مړه۴ژوبل شول

  کندز : قلعه زال کې دښمن له ماتي سره مخ۶تنه ګوډاګيان مړه۴ژوبل شول

  تازه خبر: زابل میزانه کې پوسته فتح قومندان او۷عسکرمړه اوژوبل مهمات غنیمت شول

  تازه خبر: زابل میزانه کې پوسته فتح قومندان او۷عسکرمړه اوژوبل مهمات غنیمت شول

  تخار: خواجه غارکې ۳پوستې فتح ۵ګوډاګیان قتل مهمات غنیمت شول

  تخار: خواجه غارکې ۳پوستې فتح ۵ګوډاګیان قتل مهمات غنیمت شول

  پکتیکا: وازه خواکې یومهم مرکزفتح ۲۴ګوډاګیان مړه اوژوبل مهمات غنیمت شولهلمند: ګرمسیرکې دنفوذي مجاهدینوپه مټ قومندان او۷ ګوډاګیان قتل ۳موټراوزیات مهمات غنیمت شولغزني : خواجه عمري ولسوالۍ په ودانۍ برېد،۷پوليسوته مرګ ژوبله اوښتيکندز : قلعه زال کې دښمن له ماتي سره مخ۶تنه ګوډاګيان مړه۴ژوبل شولتازه خبر: زابل میزانه کې پوسته فتح قومندان او۷عسکرمړه اوژوبل مهمات غنیمت شولتخار: خواجه غارکې ۳پوستې فتح ۵ګوډاګیان قتل مهمات غنیمت شول

  دهیواد او نړۍ تازه پیښې

  پکتیکا: وازه خواکې یومهم مرکزفتح ۲۴ګوډاګیان مړه اوژوبل مهمات غنیمت شول

  دپکتیکا ولایت له وازې خوا ولسوالۍ نه په یوه تازه رارسیدلي خبرکې مسؤول مجاهدین وایې : هغه جګړه چې بیګاه ماښام دیادي ولسوالۍ اړوند د ګواشته   په سیمه کې دګوډاګي دښمن په یوه ګډ مرکز او ۲ امنیتي پوستو ترس


  داونۍ تبصره