دعا

دعا


ستا په دین باندې یې ورکړ د شباب ګل

خدایه ورکړې په عوض کې د ثواب ګل

بیا په زړونو کې پرېمانه ازغي مات دي

پاڼې پاڼې دی د مینې د ګلاب ګل

په روزګان کې د خزان سېلۍ وهلی

شهید شوی دی پرون د ارغنداب ګل

درغلی دی زمونږ له چم نه تږی

په رحمت دې خدایه پاکه کړه سېراب ګل

د کرم معامله ورسره وکړې

مه یې نیسې په یوه څه وخت اضطراب ګل

هسې نه چې ازغي ونیسي وختونه

هره ورځ را څخه اخلي انقلاب ګل


Leave a Reply !//